Zorgaanbieders tekenen Wmo-contracten met Emmen

Emmen - Voor de nieuwe Wmo-taken heeft de gemeente Emmen met 99 procent van de huidige zorgaanbieders contracten gesloten. In totaal gaat het om 200 contracten.

Het gaat om ondersteuning als dagbesteding (begeleiding van groepen kwetsbare inwoners), individuele begeleiding en beschermd wonen. Beschermd wonen is voor mensen met een psychiatrische achtergrond, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen. Wethouder Bos: 'Met de ondertekening is de ondersteuning voor kwetsbare inwoners geregeld, ook voor nieuwe aanvragers in 2015.'

De gemeente sluit contracten af met alle huidige aanbieders, zowel grote als kleine. 'Zo blijft de brede kennis en kunde van alle partijen beschikbaar', zegt Bos. 'De ondersteuning kan wel anders georganiseerd worden door een zorg-aanbieder dan iemand gewend is. Deze overlegt dit altijd eerst met de cliënt.'

Zelfde aanbieder

Iedereen die nu ondersteuning krijgt en dit ook na 1 januari nodig heeft, krijgt deze van dezelfde aanbieder. 'Op een enkeling na. Met hen gaat de aanbieder in overleg om de ondersteuning ergens anders onder te brengen. Als dat niet lukt, informeren we de cliënt en verwijzen we deze door.'

Situatie bekijken

In 2015 gaat de gemeente of zorgaanbieder gesprekken voeren met cliënten om de situatie opnieuw te bekijken. 'Tot die tijd behoudt iemand de ondersteuning die hij of zij nu ook heeft', zegt Bos. 'Tijdens dit gesprek bekijken we wat iemand zelf kan, wat familie en vrienden kunnen doen en wat vrijwilligers voor iemand kunnen betekenen. Daarna wat de gemeente of aanbieder aan onder-steuning kan bieden. Zo houden we de ondersteuning met elkaar beschikbaar.'

Overgangsjaar

Komend jaar gaat de gemeente in gesprek met de zorgaanbieders, belangen-behartigers en inwoners om gezamenlijk de ondersteuning in de zes gebieden te organiseren. Wethouder Bos: 'Tijdig en dichtbij aanbieden en lichtere vormen van ondersteuning, helpen vaak ingrijpende zorg te voorkomen. Soms spelen er meer problemen tegelijk, die in samenhang moeten worden aangepakt. In de toekomst wordt meer gekeken naar wat iemand zelf kan of vrijwilligers kunnen. Zo blijft er een vangnet voor diegene het niet anders kan organiseren.'

Nieuwe taken

De gemeente Emmen krijgt er, net als alle andere gemeenten, per 1 januari 2015 taken bij, die worden overgeheveld van het Rijk. Het gaat daarbij onder andere om taken, die vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) over gaan naar de Wmo. De gemeente krijgt deze nieuwe taken inclusief een korting op het budget. Deze korting berekent de gemeente door aan de aanbieders.