Werkgroep onderzoekt aansluiting N34

Klijndijk - De werkgroep 'Aansluiting N34 Klijndijk/Odoorn' is gestart met het onderzoek naar de plaats waar de ongelijkvloerse aansluiting moet komen.

Er is gekozen voor een brede overleggroep. De rol van de werkgroep is om het uit te voeren onderzoek te verbeteren en aan te vullen. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Dorpsbelangen Klijndijk, Odoorn, Plaatselijk belang Valthe, 't Haantje/Kibbelveen, Odoornerveen, wijkvereniging Emmermeer, actiecomité Klijndijk, Ondernemersvereniging Emmermeer, ondernemersvereniging Odoorn-Klijndijk, de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en de provincie Drenthe.

Twee alternatieven

Er zijn verschillende meningen over de vraag waar de vervangende ongelijkvloerse aansluiting voor Emmen-Noord moet komen. Provinciale Staten hebben aangegeven dat er onderzoek moet komen naar twee mogelijke alternatieven voor de aansluiting: Emmen Noord en de Slenerweg (de weg tussen Klijndijk en ’t Haantje).

De werkgroep komt twee maal bijeen. Tijdens de eerste bijeenkomst op 1 juli is de opdracht omschreven: het breed onderzoeken van beide alternatieven. Alle partijen onderschrijven dit uitgangspunt. Daarna is een concept onderzoeksopzet gepresenteerd waar alle deelnemers aanvullingen op konden maken. De avond heeft geleid tot een goede inbreng waardoor het onderzoek kan rekenen op draagvlak.

Advies aan provincie

Wanneer de uitkomsten in grote lijnen bekend zijn, vindt medio oktober de tweede bijeenkomst plaats. De werkgroep neemt geen besluiten. Indien mogelijk, zal zij een advies aan de provincie geven, waarna deze in gesprek gaat met de gemeenten Borger Odoorn, Emmen en Coevorden. Vervolgens overwegen Gedeputeerde Staten of het oorspronkelijke besluit moet worden herzien.

Gedeputeerde Henk Brink hoopt dat door deze werkwijze de discussie uiteindelijk niet meer gaat over de juistheid van de getallen maar over de beste keuze voor het gebied. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat deze opzet leidt tot begrip voor welke keuze dan ook.'

Provinciale Staten spreken zich vervolgens rond de jaarwisseling uit. Ten slotte heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn het laatste woord om het bestemmingsplan te wijzigen.