Geen steun voor 'Keep de Koepel'

Emmen - De initiatiefgroep 'Keep de Koepel' heeft vandaag een brandbrief gestuurd naar de gemeenteraadsleden van de gemeente Emmen. Zij willen daarmee de plannen van het college van B&W om de muziekkoepel van Emmen te slopen tegenhouden.

De initiatiefgroep, bestaande uit Leonie Pluyter, Marie Hartman, Werner Velthuis, Albert Sterenborg, René Meertens en Henk Klaver, heeft de afgelopen weken enkele gesprekken gevoerd met zowel ambtelijke medewerkers van de gemeente alsook met de voorzitter van de ondernemersverenging Emmen Vlinderstad, oud-PvdA wethouder Jenne Holman.

Wethouder Ton Sleeking (PvdA) en Holman hebben afgelopen vrijdag 23 augustus een deal gesloten die volgens de actiegroep op 3 september wordt bekendgemaakt: sloop van de koepel en op termijn een ‘nieuw’ podium in zogeheten ‘mensenpark’ (nu Dierenpark Emmen).

De initiatiefgroep had de ondernemers aangeboden de ‘zorg’ voor de Koepel over te nemen voor zowel het geld als de inhoud, maar volgens het zestal werd daar niet op gereageerd, noch door de ondernemers, noch door de wethouder. De initiatiefnemers hebben hun hoop nu gevestigd op de raadsleden van de gemeente Emmen.

Brief

De inhoud van de brief:

Geachte volksvertegenwoordigers,

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat er sinds weken een flinke discussie gaande is over de positie van de muziekkoepel in de gemeente Emmen. Het gaat dan over de koepel in Emmen Centrum/markt. Deze muziekkoepel is enkele decennia geleden gebouwd en mag tot een beeldbepalend object worden beschouwd in het moderne stadscentrum.

Het college van B&W is voornemens deze muziekkoepel te slopen en mogelijk t.z.t. te herbouwen op een andere plek in het centrum. Met nadruk mogelijk, want garanties geven de bestuurders op dit vlak niet af. Motief van het college is dat de muziekkoepel “niet past” in de nieuwe plannen. Daar kun je natuurlijk (subjectief )verschillend over denken.  Van ambtelijke zijde (projectleiding) is er onduidelijkheid ‘gezaaid’ m.b.t. het behoud van de muziekkoepel. Tegen de ondernemersvereniging ‘vlinderstad’ werd gezegd ‘koepel kan/moet maar weg’, met de initiatiefgroep ‘Keep de Koepel’ werd gesproken in de lijn van ‘koepel mag wel blijven staan’ Kortom: onduidelijkheid, grenzend aan de vraag ‘hoe betrouwbaar is de overheid’

In een gesprek met de voorzitter van de ondernemersvereniging (de heer J. Holman) werd duidelijk dat de ondernemers akkoord gaan met de sloop/verplaatsing van de koepel. Of zelfs (als de oude niet meer herbouwd kan worden) een geheel nieuw podium in het zogeheten ‘mensenpark’ (voorheen dierentuin) . Een ‘deal’ dus tussen tussen wethouder T. Sleeking (PvdA) en ondernemersvereniging  voorzitter Jenne Holman (voormalig PvdA wethouder)

Een vreemde opvatting temeer omdat ondernemers van de muziekkoepel af willen vanwege exploitatieproblemen (op inhoud en geld). Hebben ze bij een nieuw podium t.z.t. wel inhoud en geld? Wij denken van niet en kunnen daarom een en ander niet rijmen.  In een terugkoppeling (afgelopen dinsdag) van het gesprek (op vrijdag 23 augustus 2013)met de wethouder gaf Holman aan dat beide ‘partijen’ op een lijn zitten:

De deal Holman/Sleeking:

De muziekkoepel centrum wordt gesloopt. Deze wordt t.z.t. mogelijk ergens herbouwd. Zo niet dan komt er een nieuw podium in het ‘mensenpark’ (oude dierentuin)

U begrijpt dat dit voor ons een teleurstellende terugkoppeling was, een bittere pil.
Maar gelukkig zijn in deze democratie niet B&W de baas, maar bent u als raad (controle/  kaderstellend orgaan) het enige gezag dat telt. U bent (ons inziens) nu aan zet om te zeggen wat u van deze casus vindt en hoe er nu door B&W gehandeld dient te worden. Kortom;  ‘De koepel’ op de politieke agenda zodat de samenleving weet wat ze aan u heeft.

Politiek is kiezen (kan soms pijn doen)

• Bent u als partij voor behoud van de muziekkoepel op deze locatie?
• Bent u bereid een nieuwe stichting (in aanvang de initiatiefgroep)de ruimte te geven via fondswerving de muziekkoepel (zo nodig) op te knappen?
• Bent u bereid om deze stichting in aanvang financieel te ondersteunen zodat er een structurele programmering kan plaatsvinden?
• Bent u bereid de muziekkoepel als deze door de ond. vereniging ‘terug gegeven’ wordt aan de gemeente voor de som van 1 euro over te dragen aan de nieuwe stichting.

De initiatiefgroep bestaat uit 6 ‘bewogen’ Emmenaren, maar weet zich gesteund  door enkele duizenden (10.000 volgers op facebook) Dat geeft toch aan dat er op zijn minst belangstelling bestaat voor dit onderwerp. Deze 10.000 volgers willen ook graag weten wat uw partij wil, welk standpunt u inneemt. Overigens ook de historische verenging Zuidoost Drenthe heeft zich uitgesproken voor behoud van en op deze locatie.

Wij lezen of horen graag welke keuzes u als volksvertegenwoordigers maakt en waarom. U kunt een opdracht formuleren voor dit college van B&W.  Raadsmeerderheden moeten worden uitgevoerd, ook in Emmen.

Beste politici, het zou toch bizar zijn dat we, met het weinige historische in Emmen, hier (ook) de bijl in zetten. En dat binnen de centrumontwikkeling (500 miljoen) geen geld en ruimte is voor dit stukje verleden waar we zuinig op dienen te zijn. “Wie zijn geschiedenis niet kent, kan zich niet plaatsen in het heden”

Mochten de sloopplannen van B&W doorgang vinden dan zullen wij officieel bezwaren gaan indienen tegen de voorgenomen ontwikkelingsplannen Emmen centrum. Daar zult u begrip voor hebben. Als u nog achtergrondinformatie wilt hebben of met ons in gesprek wilt gaan, dan horen we dat graag.

We wachten uw antwoord (zo spoedig mogelijk) af en tekenen
met vriendelijke groeten,

Marie, Leonie, Renee, Werner, Albert en Henk

“Keep de Koepel”