Provincie Drenthe plust 5,6 miljoen euro

Assen / regio - De provincie Drenthe zit financieel gezien in de lift en sluit het afgelopen jaar af met een positief saldo van 5,6 miljoen euro. Dat resultaat valt 2,3 miljoen euro hoger uit dan in het voorgaande jaar.

Dat blijkt uit de Jaarstukken 2018, die woensdag naar Provinciale Staten zijn verzonden. Na verrekening van alle afwijkingen op de oorspronkelijke begroting kan de algemene reserve met 5,6 miljoen euro worden aangevuld.

Het jaar 2018 was het laatste volledige kalenderjaar van het huidige, demissionaire college. Dat kijkt terug op een jaar, waarin de toch al goede samenwerking met gemeenten, andere overheden en maatschappelijke organisaties is verstevigd. De Investeringsagenda bleek ook in 2018 een belangrijk instrument om, samen met anderen, mooie projecten aan te jagen en tot uitvoer te brengen.

Wat gaat er met de extra financiële ruimte gebeuren?

Ter voorbereiding op de nieuwe bestuursperiode is in het afgelopen jaar met Provinciale Staten afgesproken om begrotingsposten van structurele uitgaven niet op nul te zetten. Deze meer realistische meerjarige invulling is nu uitgangspunt voor de nieuwe bestuursperiode.

Het is aan het nieuwe college van GS, en uiteindelijk natuurlijk aan Provinciale Staten om de overgebleven beschikbare financiële ruimte, in te zetten. Dat geldt uiteraard ook voor de besteding van het positieve saldo dat nu aan de reserve wordt toegevoegd.

Provinciale Staten zullen de Jaarstukken 2018 behandelen in de statenvergadering van 27 mei 2019. De stukken zijn digitaal te vinden op de website van de provincie.